Reklamný panel
Reklamný panel
 
Usmernenie-Zápis bez papiera PDF Vytlačiť Email

 

Usmernenie k elektronickému zápisu pred a po stretnutí

Od 1.7.2015 platí novelizovaný SP futbalu.

Okrem iného sa zmenil spôsob podávania námietok, a to výhradne prostredníctvom ISSF, pričom námietku je do 48 hod. oprávnený podávať štatutárny orgán klubu, alebo iný, ním splnomocnený funkcionár klubu oprávnený konať za  klub v ISSF (čl. 85 a 86). S prihliadnutím na túto skutočnosť a na základe dohody medzi  ŠTK a KR  vydávajú tieto Komisie nasledovné usmernenie pre kluby a rozhodcov OFZ:

 

DOSPELÍ

V stretnutiach DOSPELÝCH sa RUŠÍ povinnosť klubu o dodaní podpísaného Zápisu o stretnutí kapitánmi a vedúcimi družstiev do kabíny rozhodcu pred stretnutím, rovnako tak sa RUŠÍ povinnosť o podpísaní Zápisu o stretnutí kapitánmi družstiev po stretnutí. Kontrola prítomnosti zdravotnej služby bude v kompetencii rozhodcu stretnutia. Registračné preukazy hráčov odovzdá rozhodca kapitánom (vedúcim družstiev) po skontrolovaní a uzatvorení nominácií hráčov domácich a hostí na stretnutie v ISSF. V prípade kapitánmi družstiev požadovanej konfrontácie hráča(ov) pred stretnutím (u dospelých najneskôr v polčasovej prestávke), sú vedúci družstiev na požiadanie rozhodcu povinní registračné preukazy za týmto účelom rozhodcovi poskytnúť.

Usporiadateľ stretnutia je povinný pripraviť už vypísaný elektronicky zápis min. 35 minút pred úradným začiatkom stretnutia k vyplneniu hosťom. (Rozpis súťaží, Športovo technické zásady...čl.2, bod 4)

Kompletne vyplnený zápis o stretnutí predložia spolu s registračnými preukazmi vedúci mužstiev najneskôr 25 min. pred úradným začiatkom stretnutia. ( RS, čl.2, bod 5)

Oneskorené pripravenie zápisu sú zástupcovia oddielov povinní zdôvodniť rozhodcovi stretnutia. Dôvod oneskorenia je rozhodca povinný uviesť a oznámiť riadiacemu orgánu na tlačive Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí.( RS, čl.2, bod 6)

KR v súčinnosti s ostatnými komisiami bude kontrolovať dobu, kedy bol pripravený zápis domácim družstvom (35 min. pred stretnutím), a takisto družstvom hostí (25 min. pred stretnutím).

 

Rozhodca stretnutia uzavrie nomináciu domáceho družstva aj družstva hostí v čase (25 min. pred ÚHČ). V tomto čase už žiadne z družstiev nemôže robiť žiadne zmeny.

 

Usporiadateľ stretnutia ZODPOVEDÁ za súpisku domáceho družstva (meno a priezvisko hráča, číslo hráča, číslo RP)

Vedúci družstva hostí ZODPOVEDÁ za súpisku družstva hostí (meno a priezvisko hráča, číslo hráča, číslo RP)

 

V prípade nemožnosti vypísania Zápisu o stretnutí v ISSF platia ustanovenia SP futbalu, čl. 80/body 4 a 5 (overenie totožnosti napomínaných a vylúčených hráčov kapitánmi družstiev podpisom s odovzdaním kópie papierového Zápisu o stretnutí kapitánovi družstva).

 

MLÁDEŽ

V stretnutiach mládeže je R povinný vytlačiť zápis po uzatvorení oboch súpisiek pred stretnutím. Takto vytlačený zápis nechá pred stretnutím podpísať kapitánovi a vedúcemu domáceho družstva a kapitánovi a vedúcemu hosťujúceho družstva. Na zadnej strane, samozrejme, aj zdravotníkovi. Po stretnutí už vytlačený zápis nepodpisuje nikto. Rozhodca zápis archivuje u seba.

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 04. 03. 2016

Július Kubáni

predseda KR OFZ

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009