Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 5 / 2017-18 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 5/ 2017-2018 zo dňa 10.8.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ:

1. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

2.Súhlasí so zmenou odohratia MFZ :

4. kola VII. ligy dospelých Krivá – Leštiny dňa 10.9.2017 o 12:00 hod.

3.Upozorňuje na skutočnosť, že v zápise o stretnutí sú kluby povinné uviesť hlavného

usporiadateľa a taktiež vedúceho mužstva.

Z tohto dôvodu je nutné aby si kluby tieto odborné osoby zaregistrovali cez ISSF v časti

„Elektronická podateľňa – žiadosť o registráciu osoby/príslušnosti „ do najbližšieho MFZ.

Informácie a návod  boli doručené klubovým manažérom emailom zo systému ISSF

dňa 30.7.2017.

4.Upozorňujeme na zmenu Súťažného poriadku futbalu SFZ čl. 48 – Striedanie

hráčov:

V článku sú uvedené možnosti striedania hráčov v jednotlivých kategóriách.

Oznamujeme FK, FO, že v MFS riadených OFZ je povolené striedať nasledovný počet hráčov :

Dospelí  5 hráčov, Dorast 5 hráčov, SŽ  6 hráčov.

Uvedenú skutočnosť uvádza aj RS OFZ 2017/2018 čl. 51.

Hráč, ktorý bol vystriedaný, alebo zo stretnutia odstúpil, nemôže v tom istom stretnutí opäť

do stretnutia nastúpiť.

Za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán družstva, tréner

(prípadne asistent) a vedúci družstva.

5.Schválené striedavé štarty hráčov v súť. roč. 2017/2018

Filip Turác 1375398  TJ Slávia Rabčice – TJ Oravan Rabča

Juraj Kvas 1301270   OŠK Istebné – FC TJ Or. Podzámok

Tomáš Slosarčík 1304843  OŠK Istebné – FC TJ Or. Podzámok

6. Striedavý / dvojitý / štart hráča vekovej kategórie mládeže

V zmysle SP SFZ znenia čl.28 môžu dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených npr. ObFZ a

RFZ uzatvoriť dohodu o striedavom / dvojitom / štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba

kluby v danej vekovej kategórii ( žiadosť sa podáva cez ISSF – žiadosť o striedavý štart

/ ukončenie striedavého štartu ). Klubový manažér družstva, za ktorý hráč nie je registrovaný

a v ktorom by mal hráč /ka/ štartovať na striedavý /dvojitý / štart podáva žiadosť. Hráč musí

žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu.

Dohoda dvoch klubov, znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu

súhlasným stanoviskom, aby mohla byť žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia

materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

Klub môže uzatvoriť v jednom súť. ročníku len jednu dohodu o striedavom /dvojitom/

štarte toho istého hráča.

Upozornenie.

Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby žiadosť bola podaná

minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, vždy  tej, ktorá začína skôr.

Tento striedavý štart sa považuje ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého

štartu v medziobdobí hráčovi nemôže byť umožnený iný striedavý štart , ani iný transfér.

Ak má hráč zaevidovaný prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom súť. ročníku

na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ.

Žiadosti o striedavé štarty sa musia žiadať elektronickou formou v ISSF, kde je stanovený

poplatok 5 eur.

7. Termíny a miesta konania stretnutí malého futbalu:

U13Sk. A
Sk. B
Sk.C
26.8. Zubrohlava
2.9. Brezovica
26.8. Žaškov
9.9. Lokca
16.9. Habovka
9.9. Or. Poruba
16.9. Or. Polhora
30.9. Vitanová
23.9. Istebné
14.10. Zázrivá

Sk. D
Sk. E
Sk. F
2.9. Or. Lesná
9.9. Hruštín
26.8. Podbiel
16.9. Mútne
23.9. Krušetnica
16.9. Or. Podzámok
7.10. Novoť
7.10. Babín
7.10. Nižná
14.10. Pribiš

U11Sk. A
Sk. B
Sk.C
2.9. Ťapešovo
2.9. Zákamenné
2.9. Or. Podzámok
9.9. Vavrečka
23.9. Novoť
23.9. Vasiľov
30.9. Lokca
30.9. Breza
7.10. D.Kubín

Sk. D
Sk. E
Sk. F
16.9. Zubrohlava
2.9. Klin
26.8. Trstená
30.9. Bobrov
9.9. Or. Veselé
16.9. Tvrdošín
14.10. Rabča
14.10. Mútne
7.10. Zuberec

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /  - predseda Anton Piaček

D-I-1 Zavoďančík Marek 1305729 TJ Dlhá n/ Or. 1 MFZ nepodmienečne od 10.8.2017,

podľa DP-46-1.

D-I-2 Ganobčík Pavol 1183667 TJ Klin 1 MFZ nepodmienečne od 10.8.2017, podľa DP-37-3.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia    / MK /   -  predseda  Martin Rypák

1.Žiadosť o transfer amatéra v letnom registračnom období je možné podať :

a) od 1.7. do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.7.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

2.Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra, ods.2 – odstupné sa stanovuje

podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

3.Technická realizácia čl.15/5 RaPP (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie družstva).

Pri uplatnení tohto článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez obmedzenia

(odstupné 0) a do poznámky uvedie čl. 15/5 RaPP.

4. Uhrádzanie odstupného za amatéra prostredníctvom mesačných zberných faktúr -

procesný postup:/ spr. č.1,2,3,4/2017-18.

Spôsob fakturácie odstupného za hráčov – manuál bol doručený mailom zo systému ISSF

dňa 7.8.2017 všetkým klubovým manažérom.

5.Pozor, zmena !

Riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl.37 ods.1 RaPP SFZ s účinnosťou

od 1.8.2017 :

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj,

dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl.64 odst.1 písm.e) DP SFZ. Odporúčame preto

oddielom, ktoré sa dohodli na inej sume odstupného ako je uvedené v tabuľkách čl. 37 RaPP,

aby o tejto skutočnosti uzatvorili písomnú dohodu, čím sa vyhnú možným problémom.

Upozorňujeme, že v zmysle disciplinárneho konania je možné  uložiť klubu sankciu podľa

čl. 64 ods.4 DP  ( pokutu,  zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže

alebo ďalšie  disciplinárne sankcie v zmysle DP ).

6.Klub , ktorý je poškodený podá podnet na príslušnú disciplinárnu komisiu. ( DK, ktorá je

kompetentná riešiť disciplinárne previnenie klubu, ktorý sa previnil )

Disciplinárne konanie začína na základe podaného podnetu, nie automaticky.

7.Upozorňujeme funkcionárov FO, aby si skontrolovali platnosť RP hráčov a v prípade

skončenia platnosti včas podali žiadosti o nový RP.

8. Informácia pre klubových manažérov, hráčov ( prihlasovanie, zmena e-mailu alebo

vygenerovanie nového hesla )

Pri prihlasovaní do systému ISSF je potrebné  :

- prihlasovacie meno (čo je registračný email alebo používateľove registračné číslo). V prípade,

že si používateľ chce zmeniť email, prihlási sa do ISSF a zmení si ho v časti "môj účet", alebo

používateľ navštívi akúkoľvek futbalovú matriku, alebo jeho klubový manažér požiada o zmenu

cez ISSF - pomoc.

- prihlasovacie heslo (ak si ho používateľ nepamätá, tak pod prihlasovacími údajmi je možnosť

"zabudli ste heslo?" - pokračuje kliknutím na tento text, v tomto momente sa objaví riadok,

aby ste zadali aktuálny email a kontrolný text. Kontrolný text je schválne trošku ťažšie čitateľný

(kvôli umelej inteligencii na získavanie hesiel používateľov), preto je možné že text neprečítate

hneď na prvýkrát správne (ak kliknete na text, ktorý nie je čitateľný, vygeneruje sa iný).

V tomto momente, ak správne vyplníte tieto dva riadky Vám systém ISSF vygeneruje nové

prihlasovacie heslo, no POZOR, v tele emailu je aj link pre aktiváciu tohto nového zaslaného

hesla, na ktorý je potrebné kliknúť predtým!!!

Súhrn: heslo si dajte skopírovať (pomocou ctrl+c alebo pravým tlačítkom na myši + kopírovať),

potom kliknúť na link pre aktiváciu tohto hesla, presmeruje Vás na stránku ISSF a nové heslo

Vám bolo aktivované. Kliknúť na "na úvodnú stránku", zadať email a vložiť heslo (crtl+v alebo

pravým tlačítkom na myši + vložiť). Systém zároveň žiada aby ste si zadali nové heslo a to

dvakrát pod sebou kvôli kontrole. Úspešne ste zmenili heslo a pracujete v systéme.

 

IV. Komisia rozhodcov    / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

Pozýva na svoje zasadnutie  dňa 17.8.2017 o 16,30 hod.  R – M. Badára a P. Márera.

V. Hospodárska komisia    / HK /  - predseda Ľubomír Gerek

Zálohové platby FK, FO na mzdu rozhodcov pre jes. časť súť. roč. 2017/2018:

Dlhá n/Or. 650 eur, Istebné 420 eur, Kraľovany 500 eur, Krivá 460 eur, Leštiny 500 eur,

Or. Podzámok 820 eur, Pribiš 530 eur, Sedl. Dubová 340 eur, Zázrivá 900 eur, Žaškov 500 eur,

Babín 760 eur, Beňadovo 560 eur, Bobrov 100 eur, Breza 1000 eur, Hruštín 1000 eur,

Klin 600 eur, Krušetnica 320 eur, Lokca 920 eur, Mútne 500 eur, Novoť 1100 eur, Or. Lesná

650 eur,Or. Polhora 660 eur, Or. Veselé 300 eur, Rabča 400 eur, Rabčice 350 eur,

Sihelné 550 eur, Ťapešovo 220 eur, Vasiľov 520 eur, Vavrečka 1000 eur,  Zákamenné 400 eur,

Zubrohlava 520 eur,Brezovica 300 eur, Habovka 340 eur, Liesek 420 eur, Nižná 100 eur,

Podbiel 450 eur,Vitanová 400 eur, Zuberec 120 eur.

Pri určovaní výšky sumy boli zohľadnené doterajšie platby a súčasný stav vzniknutých nákladov

v jarnej časti súť. roč. 2016/2017.

FK , FO môže uhradiť celú sumu naraz v prvom termíne do 30.8.2017, v prípade

finančných problémov klub uhradí polovicu z celkovej uvedenej sumy do 30.8.2017 a druhú

polovicu uvedenej sumy uhradí v druhom splátkovom termíne t.j. do 30.9.2017.

Zálohové platby FK, FO uhradí na účet Futbal Orava s.r.o.

– č.ú. SK35 0900 0000 0050 4094 7656.

Paušálne náklady spojené s činnosťou rozhodcu na MFS v jes. časti súť. roč. 2017/2018

sa budú uhrádzať formou mesačnej zbernej faktúry ( zástupcovia klubov boli informovaní

na Aktíve ŠTK dňa 14.7.2017 ).

 

VI.  Sekretariát  OFZ

Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, že dňa 1.8.2017 boli doručené (e-mailom) všetkým

klubovým manažérom informácie (pokyny) o čerpaní dotácie SFZ na mládežnícke družstvá.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009