Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 3 / 2017-18 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 3/ 2017-2018 zo dňa 27.7.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1. Začiatky MFS súť. roč. 2017/2018 :

6. liga -  6.8.2017,    7. liga –  20.8.2017,      8. liga – 27.8.2017

Mládežnícke súťaže : 26.8.2017.

2. Termíny a miesta konania stretnutí malého futbalu:

 

U13Sk. A
Sk. B
Sk.C
26.8. Zubrohlava
2.9. Brezovica
26.8. Žaškov
9.9. Lokca
16.9. Habovka
9.9. Or. Poruba
16.9. Or. Polhora
30.9. Vitanová
23.9. Istebné
14.10. Zázrivá

Sk. D
Sk. E
Sk. F
2.9. Or. Lesná
9.9. Hruštín
26.8. Podbiel
16.9. Mútne
23.9. Krušetnica
16.9. Or. Podzámok
7.10. Novoť
7.10. Babín
7.10. Nižná
14.10. Pribiš

U11Sk. A
Sk. B
Sk.C
2.9. Ťapešovo
2.9. Zákamenné
2.9. Or. Podzámok
9.9. Vavrečka
23.9. Novoť
23.9. Vasiľov
30.9. Lokca
30.9. Breza
7.10. D.Kubín

Sk. D
Sk. E
Sk. F
16.9. Zubrohlava
2.9. Klin
26.8. Trstená
30.9. Bobrov
9.9. Or. Veselé
16.9. Tvrdošín
14.10. Rabča
14.10. Mútne
7.10. Zuberec

 

 

3.Súhlasí so zmenou hracieho miesta MFZ 1.kola 5.ligy U 19 dňa 26.08 Mútne – O.Polhora

v opačnom poradí – v O.Polhore .

4.Súhlasí so zmenou hracieho miesta MFZ 1. kola 8.ligy dospelých dňa 27.08. Mútne – Beňadovo

v opačnom poradí – v Beňadove.

5.Na základe informácie KR upozorňujeme TJ Žaškov, že rozhodcovia príslušní k ich klubu si zatiaľ

nesplnili základné povinnosti , aby im mohla byť počítaná angažovanosť. V prípade, že títo

v krátkej dobe tak neučinia,  bude ŠTK nútená zmeniť hrací čas oddielu.

Vylosovanie jednotlivých súťaží nájdete na internetovej stránke www.futbalnet.sk.

6.Zároveň upozorňujeme oddiely 6.ligy, ktoré majú hrací deň nedeľu, že plánované zápasy

I. a II. kola ( 6.8 a 12.8.) sa odohrajú   v  UHČ  vzhľadom  k skutočnosti, že ostatné súťaže OFZ

začínajú v neskorších termínoch a preto  nie je potrebné v prvých dvoch kolách meniť začiatky

hracích časov tak, ako bolo avizované klubom na aktíve ŠTK.

Rozpis OFS pre súťažný ročník 2017/2018 bude zverejnený na webovej stránke OFZ.

 

 

7. Pozor  zmena ! Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna

2015, SP z 8.   marca 2016, SP zo 6. júla 2016 a SP z 28. júna 2017:

Článok 48 Striedanie hráčov

1)     V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže

družstvo striedať najviac 3 hráčov.

V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ a

v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.

2)      Počet striedajúcich hráčov v súťažnom stretnutí mládeže a v súťažnom stretnutí ženského

futbalu okrem vekovej kategórie žien ustanovuje rozpis súťaže.

3)     Hráč, ktorý bol vystriedaný, alebo zo stretnutia odstúpil, nemôže v tom istom stretnutí

opäť do stretnutia nastúpiť. V súťažných stretnutiach mládeže je možné uvedenú podmienku

upraviť v rozpise súťaže inak.

4)     Za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán družstva, tréner

(prípadne asistent) a vedúci družstva.

 

II. Matričná komisia    / MK /   -  predseda  Martin Rypák -  zmena

1.Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 01.07.   do  31.07. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 01.07.  do  30.09. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od  01.01.  do  31.01. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 01.01.   do  31.03 kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

2.Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra, ods.2 – odstupné sa stanovuje

podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

 

3.Technická realizácia čl.15/5 RaPP (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie družstva).

Pri uplatnení tohto článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez obmedzenia

(odstupné 0) a do poznámky uvedie čl. 15/5 RaPP.

4. Uhrádzanie odstupného za amatéra prostredníctvom mesačných zberných

faktúr - procesný postup: Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej

zbernej faktúry na účet SFZ.  SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet

materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví

materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať

číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub

je povinný doručiť faktúru podľa na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou

matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude

obsahovať náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije

v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

5.Upozorňujeme FK, FO, aby sa pri podávaní žiadostí  riadili v zmysle znenia RaPP platným

s účinnosťou od 1.7.2017 ( schválený 28.6.2017) / www.futbalsfz.sk – poriadky a predpisy /.

6.Upozorňujeme funkcionárov FO, aby si skontrolovali platnosť RP hráčov a v prípade

skončenia platnosti včas podali žiadosti o nový RP.

7. Upozorňujeme FK, FO, že VV SFZ hlasovaním per rollam schválil úpravu letného registračného

obdobia s obmedzením s účinnosťou od 18.07.2017. Nový text článku 19 odseku 2 bodu b

Registračného a Prestupového poriadku SFZ znie : „od 1.7. do 30.9 kalendárneho roka

( letné registračné obdobie s obmedzením )

Vysvetlenie : Na základe rozhodnutia VV SFZ v  kalendárnom roku 2017 je možné požiadať

o prestup s obmedzením od 18.7.2017. V nasledujúcich rokoch je možné o takýto prestup žiadať

už od 1.7. príslušného kalendárneho roka.

 

III. Sekretariát OFZ

 

Kancelária sekretariátu OFZ bude v dňoch od 17.7.2017 do 31.7.2017 zatvorená.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009