Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 1 / 2017-18 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 1/ 2017-2018 zo dňa 14.7.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Dňa 14.7.2017 sa uskutočnil aktív ŠTK spojený s uzavretím vylosovania nového súťažného

ročníka súťaží OFZ 2017 / 2018.

Vylosovanie jednotlivých súťaží nájdete na internetovej stránke www.futbalnet.sk.


 

2.Začiatky MFS súť. roč. 2017/2018 :

VI. liga -  6.8.2017, VII. liga –  20.8.2017, VIII. liga – 27.8.2017

Mládežnícke súťaže : 27.8.2017 ( 26.8.2017 )

3.Rozpis OFS pre súťažný ročník 2017/2018 bude zverejnený na webovej stránke OFZ .

 

II. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

Letný seminár rozhodcov účinkujúcich v súťažiach riadených OFZ sa bude konať v nedeľu

23.júla 2017 o 10,00 hod. v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne.

Žiadame rozhodcov / čakateľov/, nech si svoje povinnosti zariadia tak, aby sa seminára mohli

zúčastniť .

 

III. Matričná komisia    / MK /   -  predseda  Martin Rypák

1.Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  31.1. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

2.Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra, ods.2 – odstupné sa stanovuje podľa

kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne,

počas ktorej prestupuje.

3.Technická realizácia čl.15/5 RaPP (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie družstva).

Pri uplatnení tohto článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez obmedzenia

(odstupné 0) a do poznámky uvedie čl. 15/5 RaPP.

4. Uhrádzanie odstupného za amatéra prostredníctvom mesačných zberných

faktúr - procesný postup: Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej

faktúry na účet SFZ.  SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského

klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub

a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného

predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný

doručiť faktúru podľa na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou.

Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať

náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci

výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

5.Upozorňujeme FK, FO, aby sa pri podávaní žiadostí  riadili v zmysle znenia RaPP platným

s účinnosťou od 1.7.2017 ( schválený 28.6.2017) / www.futbalsfz.sk – poriadky a predpisy /.

6.Upozorňujeme funkcionárov FO, aby si skontrolovali platnosť RP hráčov a v prípade

skončenia platnosti včas podali žiadosti o nový RP.

 

IV. Sekretariát OFZ

Kancelária sekretariátu OFZ bude v dňoch od 17.7.2017 do 31.7.2017 zatvorená.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009