Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 22 / 2017-18 PDF Vytlačiť Email

Spravodajca OFZ č. 22/ 2017-2018 zo dňa 1.3. 2018


I. Matričná komisia   / MK /  - predseda Martin Rypák

1.Upozorňujeme FK, FO , aby si prekontrolovali platnosť registračných preukazov hráčov.

V prípade skončenia platnosti RP hráča je potrebné požiadať o nový / cez ISSF –

tlačivo „Žiadosť o RP...“ /.

Fotografia hráča musí byť kvalitná a  zodpovedať veku hráča / nepoužiť starú ! /.

2. Žiadosť o transfer hráča - amatéra je možné podať v najbližšom registračnom zimnom

období, a to

od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka  ( bez obmedzenia, platí aj pre prestup z a do zahraničia ) a

od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka  ( s obmedzením – hosťovanie )

 

3.V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez

obmedzenia (klasický),odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno

(poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného

obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.

 

4.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť

do 30.6.2018) je možné,v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období,

so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením

sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom

istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018),

resp. prestup s obmedzením (do 31.3.2018). Zároveň je však potrebné pri uplatnení

takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby).

5. Spôsob fakturácie odstupného za hráčov v platnosti od.1.8.2017 – kompletnú

informáciu nájdete na www.futbalsfz/issf-platobné-predpisy / klubovým manažérom bola

správa zaslaná 7.8.2017/.

Upozorňujeme, že vo faktúre, ktorú zasielate na SFZ, je povinné uviesť v položke faktúry

ID platobného predpisu (číslo plat.predpisu).

Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu, faktúra nebude považovaná

za úplnú a nebude uhradená. Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní.

Faktúru poslať na fakturá Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Pozn.

Pri odstupnom za hráča podľa čl. 37 a DPH , platí že pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma

odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade,

že materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF.

 

II. Sekretariát OFZ

1.OFZ organizuje zájazd pre mládežnícke družstvá i jednotlivcov na kvalifikačný

zápas  ME 2019  U21   Slovensko – Albánsko, ktorý sa uskutoční  27.3.2018

o 17,20 hod. na futbalovom štadióne MŠK Žilina.

Cena vstupenky – 1. kategória : Východná a Západná tribúna  7 eur,

2.kategória : Južná tribúna 4 eurá.

V prípade záujmu je potrebné poslať ( e-mailom ) záväznú objednávku

/ počet vstupeniek / najneskôr do 9.3.2018  do 12,00 hod. na sekretariát OFZ

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Do objednávky  uveďte  meno zodpovednej osoby a kontakt (mobil).

2.Zálohové platby FK, FO na mzdu rozhodcov pre jarnú časť súť. roč. 2017/2018

 

Dlhá n/Or. 400 eur, Istebné 400 eur, Kraľovany 350 eur, Krivá 300 eur, Leštiny 300 eur,

Or. Podzámok 600 eur, Pribiš 400 eur, S. Dubová 200 eur, Zázrivá 600 eur, Žaškov 400 eur,

Babín 650 eur, Beňadovo 350 eur, Bobrov 150 eur, Breza 700 eur, Hruštín 700 eur, Klin 600 eur,

Krušetnica 250 eur, Lokca 600 eur, Mútne 400 eur, Novoť 700 eur, Or. Lesná 650 eur,

Or. Polhora 650 eur, Or. Veselé 200 eur, Rabča 400 eur, Rabčice 350 eur, Sihelné 700 eur,

Ťapešovo 250 eur, Vasiľov 400 eur, Vavrečka 700 eur, Zákamenné 400 eur, Zubrohlava 250 eur,

Brezovica 240 eur, Habovka 300 eur, Liesek 400 eur, Nižná 250 eur, Podbiel 450 eur,

Vitanová 300 eur .

FK, FO môže uhradiť celú sumu naraz v prvom termíne do 30.3.2018.

V prípade finančných problémov klub uhradí polovicu z celkovej uvedenej sumy do 30.3.2018

a druhú polovicu uvedenej sumy uhradí v druhom splátkovom termíne do 15.5.2018.

Tieto zálohové platby FK, FO uhradí na účet Futbal Orava s.r.o.,

číslo účtu SK35 0900 0000 0050 4094 7656 prevodom resp. vkladom hotovosti priamo v banke.

Nie poštovou poukážkou !

3.Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK a klubových manažérov, aby v ISSF

/Detail klubu / prekontrolovali správnosť údajov uvedených v jednotlivých kolonkách

/ č. účtu, IBAN, IČO, DIČ, kontaktné údaje, štatutár, manažér.../ a v prípade nesúladu

s aktuálnym stavom  je potrebné ihneď urobiť nápravu ! V prípade zmeny štatutárneho

orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú

listinu . V prípade zmeny č.účtu–potvrdenie z príslušnej banky.

 

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009