Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 21 / 2017-18 PDF Vytlačiť Email

Spravodajca OFZ č. 21/ 2017-2018 zo dňa 23.2. 2018


I. Športovo – technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

V sobotu 3.2.2018 sa v športovej hale v Rabči konal XVII. ročník halového turnaja MŽ

o „Pohár predsedu Oravského futbalového zväzu“.

Putovný pohár získalo víťazné družstvo TJ Oravan Rabča

Ďalšie umiestnenie družstiev :

2.miesto TJ Sokol Zubrohlava

3.miesto OŠK Hruštín

4.miesto TJ Novoť

5.miesto ŠK Podbiel

6.miesto FK Oravan Brezovica

Individuálne ocenenia turnaja :

Damián Firic - najlepší brankár

René Blahút – najlepší strelec

Kristián Babinský - najužitočnejší hráč

Oravský futbalový zväz vyslovuje poďakovanie vedeniu ZŠ v Rabči za vytvorenie

podmienok pre zdarný priebeh turnaja a všetkým účastníkom turnaja za príjemnú

športovú atmosféru.

 

II. Matričná komisia   / MK /  - predseda Martin Rypák

1.Upozorňujeme FK, FO , aby si prekontrolovali platnosť registračných preukazov hráčov.

V prípade skončenia platnosti RP hráča je potrebné požiadať o nový / cez ISSF –

tlačivo „Žiadosť o RP...“ /.

Fotografia hráča musí byť kvalitná a  zodpovedať veku hráča / nepoužiť starú ! /.

2. Žiadosť o transfer hráča - amatéra je možné podať v najbližšom registračnom

zimnom období, a to

od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka  ( bez obmedzenia – prestup ) a

od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka  ( s obmedzením – hosťovanie )

 

3.V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez

obmedzenia (klasický),odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno

(poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného

obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku.

 

4.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť

do 30.6.2018) je možné,v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období,

so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením

sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom

istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp.

prestup s obmedzením (do 31.3.2018). Zároveň je však potrebné pri uplatnení

takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby).

5. Spôsob fakturácie odstupného za hráčov v platnosti od.1.8.2017 – kompletnú

informáciu nájdete na www.futbalsfz/issf-platobné-predpisy / klubovým manažérom bola

správa zaslaná 7.8.2017/.

Upozorňujeme, že vo faktúre, ktorú zasielate na SFZ, je povinné uviesť v položke faktúry

ID platobného predpisu (číslo plat.predpisu).

Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu, faktúra nebude považovaná

za úplnú a nebude uhradená. Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní.

Faktúru poslať na fakturá Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Pozn.

Pri odstupnom za hráča podľa čl. 37 a DPH , platí že pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma

odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade,

že materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF.

 

III. Sekretariát OFZ

1.Správy  zo zasadnutia Vv OFZ

Vv OFZ na svojom zasadnutí dňa 22.2.2018 okrem iného, prerokoval a schválil

-predsedov odborných komisií

Športovo-technická komisia    - Mgr. Dominik Dendis

Komisia rozhodcov                  - Mgr. Július Kubáni

Matričná komisia                     - Martin Rypák

Trénersko-metodická komisia - Mgr. Pavol Bača

Hospodárska komisia              - Ľubomír Gerek

Zdravotná komisia                  - Mgr. Blanka Javoreková

 

-členský príspevok klubov na rok 2018 v sume 15 eur, ktorý bude zahrnutý v mzf

za mesiac marec 2018

 

- na základe uznesenia z Konferencie OFZ konanej dňa 18.11.2017  sa zaoberal  pripomienkami

a návrhmi, ktoré odzneli v diskusných príspevkoch.

Vv navrhol DK OFZ odpustiť ŽK udelené v jesennej časti súť. roč. 2017/2018

vo všetkých vekových kategóriách súťaží riadených OFZ.

 

2. Upozornenie:

Aj v roku 2018 pokračuje SFZ v systéme podpory mládežníckeho futbalu prostredníctvom

podpory vybraných FK. Všetky podrobnosti sú v „Pravidlách pre rozdelenie a .......“, ktoré sú ,

spolu s príslušným vzorom žiadosti k dispozícii na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY.

Termíny predloženia žiadostí pre projekt vybrané FK je do konca februára 2018

na sekretariát SsFZ do B. Bystrice.

3.Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK a klubových manažérov, aby

v ISSF /Detail klubu / prekontrolovali správnosť údajov uvedených v jednotlivých

kolonkách / č. účtu, IBAN, IČO, DIČ, kontaktné údaje, štatutár, manažér.../ a v prípade

nesúladu s aktuálnym stavom  je potrebné ihneď urobiť nápravu !

V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku

žiadosť (na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze,

uznesenie a prezenčnú listinu . V prípade zmeny č.účtu–potvrdenie z príslušnej banky.

 

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009